My co polujem w polach i lesie
I knieja urok w nas budzi,
Młodzieńczy zapał ciągle w dal niesie,
Tropimy zwierza nie ludzi!

hr. Leopold Starzeński

Witamy !

Witamy na stronie internetowej naszego Koła Łowieckiego.
Na łamach tego portalu postaramy się przedstawić historię oraz plany na przyszłość ludzi połączonych wspólną pasją.
Pragniemy swą bezinteresowną pracą propagować ideę łowiectwa oraz udowadniać iż łowiectwo jako element ochrony środowiska przyrodniczego, oznacza troskę o dobrostan zwierząt łownych i gospodarowanie ich zasobami w zgodzie z zasadami ekologii, etyki oraz racjonalnej gospodarki rolnej i leśnej.
Mamy nadzieję iż dzięki tej stronie zaczniemy istnieć nie tylko dla siebie jako członkowie zrzeszenia lecz również w rozległej sieci internetowej jako propagatorzy kultury i tradycji łowieckich od wielu lat związanych z lasem.
Dziękujemy Kolegom z naszego Koła za dostarczone materiały i wkład w rozwój naszej witryny.

Darzbór!
Wojciech Borkowski

Hubertus przasnyski 12.10.2023

W tym roku obchodzimy 100 lecie polskiego łowiectwa. Wiele w tym czasie się wydarzyło mimo to łowiectwo w Polsce trwa i w dalszym ciągu pomimo wielu trudności i przeszkód tak zewnętrznych jak i wewnętrznych istnieje a obchodzony w tym roku jubileusz 100-lecia Polskiego Związku Łowieckiego tyle posiada istotnej wagi, ile może wykazać się pożytkiem publicznym.
Do tej pozytywnej kategorii śmiało można zaliczyć Polski Związek Łowiecki. Ujął on w karby cząstkę życia narodowego – cząstkę, w stosunku do innych skromną, ale organicznie związaną z naszą historią.

Prowadzimy

Edukację przyrodniczo-łowiecką

Organizowanie i przeprowadzanie kameralnych i terenowych zajęć
edukacyjnych, w czasie których poruszana jest problematyka z zakresu biologii i ekologii
zwierząt dzikich, rozpoznawania gatunków, ich głosów i śladów, jak również roli myśliwych
w działaniach na rzecz ochrony przyrody.

animals-1-rp.png
jest działaniem prowadzącym do poprawy bioróżnorodności przyrodniczej, a także elementem zagospodarowania łowisk.
Myśliwi wzbogacają łowiska po to aby doprowadzić stany zwierzyny do poziomu umożliwiającego polowania (bażant, zając, kuropatwa), a także aby przywrócić przyrodzie gatunki zagrożone wyginięciem (głuszec, drop, sokół wędrowny, bóbr, łoś, żubr i in.).
Przykład żubra, łosia i bobra wskazuje na wielką skuteczność takich działań.
W działaniach tych członkowie PZŁ są inicjatorami programów lub ich współuczestnikami z ramach współpracy z ośrodkami naukowymi lub leśnikami.
jest wymogiem statutowym. Myśliwi w Polsce stanowią ponad 100-tysięczną armię społecznych strażników łowieckich penetrujących łowiska o każdej porze dnia i nocy w najróżniejszych warunkach klimatycznych.
Ochrona zwierzyny i łowisk w wykonaniu myśliwych to także zwalczanie kłusownictwa i wnykarstwa oraz poprawa warunków bytowania. Niebagatelne znaczenie ma tutaj opiniowanie projektów zagospodarowania przestrzennego i zapobieganie fragmentaryzacji łowisk.
W dobie industrializacji, kurczeniu się terenów przyrodniczych, rozbudowie infrastruktury drogowej i kolejowej, fragmentaryzacji łowisk i urbanizacji terenów itp. czynników rosną zagrożenia dla przyrody, zwłaszcza zwierzyny.
Negatywny stosunek do polowań i myśliwych. Składa się na to wiele przyczyn. Podstawową z nich jest przyrodnicza alienacja krytykantów łowiectwa, nieposiadających dostatecznej wiedzy przyrodniczo-ekologicznej, niemających kontaktów z naturą.
Przeważnie ludzie zamknięci w korporacjach, przykuci przez pół doby do stanowisk pracy, oglądający w telewizji i Internecie „sceny myśliwskie” pokazane w konwencji sensacji i krwawego dramatu, którzy przenoszą swą frustrację na myśliwych, ich zdaniem „ciemiężycieli i morderców” zwierzyny, którzy nie mają nawet ograniczonych lub prawie żadnych możliwości medialnej dyskusji i wyłożenia swoich racji.
Wygłaszane przez nich „teorie” poza wieloma błędami merytorycznymi (mylenie pojęć łowieckich, elementarny brak znajomości prawa łowieckiego itp.) mają za zadanie skłócić społeczeństwo w jeszcze jednej dziedzinie życia.

http://kulturalowiecka.pl/nauka_ochrona.html

animal kingdom

meet the animals

Łowiectwo jest szczególną dziedziną życia społecznego, która łączy harmonijnie
ochronę przyrody ojczystej z polowaniem, posiada walory kulturotwórcze, wychowawcze,
rekreacyjne oraz gospodarcze. Zadania z zakresu łowiectwa realizują myśliwi zrzeszeni
w Polskim Związku Łowieckim, zgodnie z obowiązującym prawem, z poszanowaniem
tradycji i etyki łowieckiej.

W historii Polski łowiectwo zajmuje znaczące miejsce, wnosząc wymierny wkład do
materialnej i duchowej kultury narodu, co znalazło odzwierciedlenie w sztuce, w tym
w literaturze, malarstwie i muzyce, formując trwałe wartości etyczne oraz zwyczaje
łowieckie. Współcześni myśliwi wartości te kultywują i wzbogacają.
Copyright Koło łowieckie nr 2 „Bażant”.
Designed by Andrzej Borkowski
OceanWP Theme